Obowiązek informacyjny RODO

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny.

Zapewniamy że:
 • nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom,
 • przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji usług
 • dbamy o ich bezpieczeństwo
 
Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych
 
 1. Administratorem Państwa danych jest:
 
WT Technologie Michał Warat Sp.J.
ul. Plonów 21
41-214 Sosnowiec
NIP: 644-358-20-10, KRS: 0001100216
tel. 32 269 46 06, E-mail: biuro@wttechnologie.pl
 
 
 1. Cel przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • marketingu produktów i usług własnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni,
 • realizacji usług - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – jest niezbędne do wykonania usługi, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 • realizacji obowiązków przewidzianych przepisami prawa Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w celu wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych.
   
 1. Przetwarzamy następujące dane osobowe zwykłe:
 • imię i nazwisko,
 • numer pesel
 • data urodzenia
 • e-mail,
 • numer telefonu,
 • inne dane zamieszczone dobrowolnie przez Użytkownika.
   
 1. Źródło danych
Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub bezpośredniego kontaktu.
 
 1. Obiorcy danych
Odbiorcą Państwa danych są:
 • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora,
 • podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, księgowo – finansową lub organizacyjną Administratora.
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, chyba, że taki obowiązek wynika z przepisów prawa.
 
 1. Przekazywanie do państw trzecich
Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich.
 
 1. Długość przetwarzania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane aż do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą, lub okresu wymaganego prawem.
 
 1. Prawa podmiotów danych
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W każdym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na otrzymywanie informacji od naszej firmy, w tym celu wystarczy poinformować nas, wysyłając w tym celu e-mail zawierający w treści dane osobowe, które mają zostać usunięte.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
 
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany